لیگ پرنده UAV

دانلود قوانین
(ویرایش 9 بهمن 1396)


سرلیگ:
دکتر عرفانی نیا – 09166431003
سرداور:
امیر حسین ساقی – 09338662453