فایل پاور پوینت ارائه ایده و فایل راهنمای تکمیل پاور پوینت ارائه ایده ( راهنمایی امتیاز دهی داوری) در سایت بارگزاری شد