مشارکت در انجام پروژه “طراحی و ساخت توپ های محافظ تبخیر و جاذب مواد شوری از آب” توسط عضو هیات علمی پردیس دانشکده‌های فنی