شیوه نامه مدرک مربی گری سازه های ماکارونی در راستای جشنواره کارون کاپ اهواز