زمان بندی مسابقات

 • تاریخ های مهم

  شروع ثبت نام :
  اول مهرماه 97
  مهلت ثبت نام ایده شو:
  10 بهمن ماه 97
  مهلت ثبت نام جشنواره کارون کاپ:
  10 بهمن ماه 97
  زمان برگزاری جشنواره کارون کاپ:
  29الی30 بهمن ماه 97
  شروع ثبت نام
  مهلت ثبت نام ایده شو
  مهلت ثبت نام جشنواره کارون کاپ
  زمان برگزاری جشنواره کارون کاپ

محل برگزاری مسابقات