لیست ایـــده های نهایی

ایده و ایده پردازی همواره راهگشای گره ها و مشکلات جوامع بشری بوده است و هر مشکلی در طول تاریخ با ارائه ی ایده و مشارکت در حل آن به نقطه ی مطلوب می رسید، امروزه با توجه به سرعت رشد علم و توسعه و دسترسی بهتر به منابع و اطلاعات می توان با ارائه یایده هایی گاها ساده و یا پیچیده اما کاربردی بسیاری از مشکلات و کاستی های جامعه،صنعت و… را رفع نمود که همایش های ایده پردازی راهی جدید برای سرعت بخشیدن به عملی کردن ایده و تولید و اجرای آن با کمک نهاد ها یا سازمان های حمایت کننده است.

اهـــداف

ترویج فرهنگ ایده پردازی،تولید ثروت از داشته های فکری،شناسایی و توانمند سازی ایده های برتر
طرح ایده های نو در زمینه ها و حوزه های مختلف و تجاری سازی آنها آشنایی با نهادهای حمایت کننده از ایده ها
شناسایی، مشاوره، آموزش و هدایت صاحب ایده به سوی تجاری سازی

راهنمــای ثبــت نــام