معــرفی بخــش لیگ اختراعات

در جوامع انسانی نوآوری و خلاقیت عامل پیشرفت و پیش برد جوامع به سمت شکوفایی و رفاه بیش از پیش بوده است، اختراعات گره گشای مشکلات و معضلات جوامع و سرعت بخش توسعه ی جوامع هستند ، در سومین دوره ی برگزاری جشنواره و مسابقات کارون کاپ ، این جشنواره در نظر دارد با ایجاد بستری مناسب و ارتباطی حرفه ای بین مخترعان و شرکت ها و اشخاص سرمایه گذار عاملی در جهت شکوفایی جامعه و ایران عزیزمان و با حمایت از قشر خلاق و مخترع کشورمان شاهد رشد امید و انگیزه مضاعف در خدمت به کشور باشد.

راهنمــای ثبــت نــام