لیگ چرتکه

معــرفی بخــش لیگ چرتکه

مسابقات محاسبات ذهنی چرتکه ای از جمله مسابقاتی می باشد که در آن سرعت عمل و دقت داوطلب در محاسبات ریاضی سنجیده میشود.
شرکت کنندگان در این مسابقه در تایم ۱۰ دقیقه پاسخ گو ۲۰۰ سوال محاسباتی بوده که معیار سنجش نفرات برتر تعداد پاسخ صحیح بدست آمده در این مدت زمان میباشد.
ابزار مورد استفاده برای رسیدن به پاسخ در این مسابقات تنها چرتکه و سرعت محاسبات ذهن خواهد بود.

راهنمــای ثبــت نــام