</br>

معــرفی بخــش استارت آپ

استارتاپ، به کسب و کار های نو پایی گفته می شود که بر اساس یک ایده ی خلاقانه شکل می گیرند و در مسیر رشد قرار گرفته اند اما همچنان نیازمند حمایت و هدایت هستند ، و با ارائه ی محصول یا خدمتی جدید و حتی ارائه ی محصول یا خدمتی قدیمی اما در بستری جدید و هدف گرفتن بازار های مشخص به سمت درآمد زایی و یا اشتغال آفرینی حرکت می کنند. کارون کاپ در نظر دارد تا با ایجاد بستری هدفمند و ارتباط موثر بین استارتاپ ها و سرمایه گذار های مصمم، عامل برقراری ارتباطی حرفه ای به سمت هدف مشخص یعنی موفقیت و سرعت بخشیدن به استارتاپ ها و ارائه محصول در بازارهای هدف باشد.

راهنمــای ثبــت نــام