ارتباط با ما

محل مسابقات

آدرس

خوزستان.اهواز.سازمان آب و برق(گیت بوستان)

تلفن

دبیرخانه: (1) 09909430460 مهدی فیاضی

ایمیل

پست الکترونیک ;کارون کاپ: info@karuncup.com

پست الکترونیک طرح های پژوهشی سرمایه پذیر: rnd@kwpa.gov.ir