زمان بندی مسابقات

 • تاریخ های مهم

  شروع ثبت نام :
  اول مهرماه 96
  مهلت ثبت نام طرح های پژوهشی سرمایه پذیر:
  اتمام
  مهلت ثبت نام ایده شو:
  15 بهمن ماه 96
  مهلت ثبت نام مسابقات کارون کاپ:
  15 بهمن ماه 96
  زمان برگزاری مسابقه کارون کاپ:
  24 تا 26 بهمن ماه 96
  شروع ثبت نام
  مهلت ثبت نام طرح های پژوهشی سرمایه پذیر
  مهلت ثبت نام ایده شو
  مهلت ثبت نام مسابقات کارون کاپ
  زمان برگزاری مسابقه کارون کاپ

محل برگزاری مسابقات